Verksamhetsområden

Offentligt försvar

Advokaterna Hurtig and Partners Offentligt försvar

Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. En misstänkt har rätt att begära den försvarare som han önskar. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det.

Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare skall därutöver förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Försvararens uppdrag är att med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.

Vi ser helt enkelt till att Du får en rättvis behandling av polis och åklagare samt får en rättvis rättegång.

Du bör inte delta i polisförhör, utan att Du först konsulterat advokat och Du har alltid rätt att ha Din försvarare med vid polisförhör. Om Du har blivit kallad till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, bör Du kontakta polisen och berätta om Du önskar viss advokat som Din offentlige försvarare. Du kan även kontakta oss, så kommer vi att sköta kontakten med polis eller åklagare.

Med hjälp av en försvarare från Hurtig & Partners garanterar vi dig ett engagerat och kunnigt försvar. På byrån arbetar några av landets mest namnkunniga och skickliga försvarare sida vid sida för att varje dag leverera vad vi kallar ett bättre försvar. För dig som klient innebär det ofta en stor fördel att i domstolen biträdas av en skicklig försvarare.

Våra försvarare arbetar dessutom nära och tillsammans med utredningsgruppen för att få saken belyst närmare och ur fler synvinklar.